โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านดอนตัน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2458 โดยมีพระภิกษุปัณณิกา เชียงแรง เป็นครูใหญ่รูปแรก โดยมีผู้บริหารตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 25 คน เป็นบรรพชิต 7 รูป เป็นฆราวาส 18 คน ปัจจุบัน นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)  ตามโครงการเครือข่ายอนุบาลประจำอำเภอ  สหวิทยาเขตมหามงคล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2543

นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

–  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
–  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
–  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
–  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
–  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
–  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
–  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
–  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่

–  อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

–  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

–  แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

–  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดการศึกษา

–  รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

แผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกับกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

การรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส/ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
– ผลการดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

–  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

–  สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

–  รายงานผลการจัดซื้อประจำปี 2563

–  รายงานผลการจัดจ้างประจำปี 2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

–  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
–  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561- 2563
–  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

–  หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
3. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
4. หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

–  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

กิจกรรมการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More

ระบบงานสถานศึกษา