โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านดอนตัน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2458 โดยมีพระภิกษุปัณณิกา เชียงแรง เป็นครูใหญ่รูปแรก โดยมีผู้บริหารตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 25 คน เป็นบรรพชิต 7 รูป เป็นฆราวาส 18 คน ปัจจุบัน นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)  ตามโครงการเครือข่ายอนุบาลประจำอำเภอ  สหวิทยาเขตมหามงคล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2543

นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

–  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
–  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
–  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
–  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
–  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
–  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
–  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
–  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่

–  อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
–  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
–  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561
– คำสั่งมอบหมายงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

–  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
–  กฎหมายการศึกษา
–  สรุปกฎหมายเกี่ยวกับภารกิจจัดการศึกษา

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน

– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
แผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

-  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

-  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

การรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส/ประจำปี
แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

-  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

–  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
–  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561- 2563
–  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

–  หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
3. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
4. หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

–  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More

ระบบงานสถานศึกษา