โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านดอนตัน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2458 โดยมีพระภิกษุปัณณิกา เชียงแรง เป็นครูใหญ่รูปแรก โดยมีผู้บริหารตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 25 คน เป็นบรรพชิต 7 รูป เป็นฆราวาส 18 คน ปัจจุบัน นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)  ตามโครงการเครือข่ายอนุบาลประจำอำเภอ  สหวิทยาเขตมหามงคล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2543

นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More